-

.

درصورت فوت مالک و یا داشتن حکم قضایی تغییر مالکیت برای تاکسیرانان انجام خواهد شد.