-

.

تاکسیرانان عزیز  از 60 روز (دوماه) قبل از اتمام اعتبار پروانه می توانند نسبت به تمدید آن اقدام نمایند. بهمراه داشتن مدارک ذیل هنگام مراجعه به دفتر هماهنگی امور اداری تک تاکسی الزامی است.

مدارک لازم:

  • اصل شناسنامه تاکسیران و همسر
  • اصل شناسنامه مالکیت خودرو (سند سبز)
  • اصل فاکتور فروش(برگه کمپانی)
  • اصل کارت ملی
  • اصل گواهینامه رانندگی معتبر
  • اصل پروان تاکسیرانی (در صورت مفقودیف آگهی روزنامه کثیر الانتشار الزامی می باشد.)
  • اصل بیمه نامه شخص ثالث
  • عکسی 3*4 رنگی جدید با زمینه سفید
  • قبض آب و برق و یا تلفن جدید ( دوماه اخیر) که کد پستی درج شده باشد و یا تاییدیه کدپستی محل سکونت از اداره پست یا پیشخوان دولت.